Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water

Deelnameregels

Huishoudelijk reglement

 

Toegang en deelnameregels groepslessen

 

 1. 1.  De groepsinstructeur beoordeelt of nieuwe leden fysiek/psychisch in staat zijn zelfstandig deel te nemen aan de groepslessen- en oefeningen.
 2. 2.  Indien een lid niet (meer) in staat wordt geacht om zelfstandig deel te nemen aan de groepslessen kan, na overleg met de groepsinstructeur worden besloten dat het lid onder begeleiding van vrijwilligers, deel kan blijven nemen aan de groepslessen.
 3. 4. Deelname aan de "Water Beweegt" groep voor mensen met een beperking is strikt gebonden aan de regel dat de deelnemer(s) zelf beschikt over begeleiding die zowel beschikbaar is bij aan- en uitkleden als bij het gebruik van de waterbassins.
 4. 3.  Indien geen vrijwilligers voor begeleiding beschikbaar zijn of niet in staat zijn begeleiding op zich te nemen, kan een lid enkel nog deelnemen aan de groepslessen, indien het lid zelf zorg draagt voor een persoon die de begeleiding op zich neemt. Dit geldt dan zowel voor begeleiding voor en na als tijdens de groepslessen in het zwemwater.
 5. 4.  Is begeleiding door omstandigheden niet beschikbaar, dan kan het lid de toegang tot de groepslessen worden geweigerd.
 6.  5. De huisregels van LACO Roerdalen B.V. zijn altijd leidend. Deze huisregels zij hiernaast te raadplegen.  
 7. 6.  Alle leden moeten daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen.
 8. 7.  Alle leden dienen zich te houden aan de algemene regels die binnen kleedruimten en het zwembad gelden.
 9. 8.  Alle leden dienen zich aan de aanwijzingen van de groepsinstructeur te houden.
 10. 9.  Vrij zwemmen wordt alleen toegestaan na toestemming door en in overleg met de groepsinstructeur of nadat het gezamenlijke oefenprogramma is afgerond.
 11. 10.        leden dienen tijdig voor aanvang van de groepslessen aanwezig te zijn, zodat, rekening houdend met benodigde tijd voor omkleden, de groepslessen conform tijdschema kunnen beginnen
 12. 11.        Toezicht op het gedrag van de leden voor, tijdens en na de groepslessen berust bij de begeleiders en /of de groepsinstructeur(s) die voor de betreffende tijdstippen zijn aangewezen .   
 13. Leden die zich wanordelijk gedragen kunnen door de voorzitter c.q. het bestuur het verblijf in de zwem-accomodatie worden ontzegd. Het lidmaatschap zal daarop worden beëindigd. 
 14. Bij ziekte wordt de contributiebetaling alleen opgeschort als de ziekte (naar verwachting) langer dan 3 maanden duurt en hiervan vooraf melding wordt gemaakt aan het secretariaat.

 15. Contributies worden per halfjaar geìnd; bij tussentijdse afmelding wordt er geen contributie gerestitueerd, behoudens bestuursbesluit n.a.v. bijzondere omstandigheden.

 16. Contributies kunnen enkel en alleen worden voldaan middels afgifte van machtiging tot afschrijving van een bank- of girorekening.