Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water

Privacy Policy Zwemvereniging  Zwem Fit Roerdalen    

Zwemvereniging Zwem Fit Roerdalen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Zwem Fit Roerdalen  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  Zwem Fit Roerdalen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Zwem Fit Roerdalen  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinden, waaronder het innen/incasseren van lidmaatschapscontributies en het indelen van ledengroepen

-         Het informeren van de leden over nieuws en actuele zaken betreffende de vereniging.

-         Het verzorgen van een felicitatie voor de leden ter gelegenheid van zijn/haar verjaardag

-        Het publiceren van foto/film materiaal op social media en onze website  uitsluitend voor             promotiedoeleinden c.q. het vergroten van de    bekendheid van de vereniging

-         Het uitnodigen van leden voor bijeenkomsten betreffende de vereniging.  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         Het aanmeldingsformulier dat leden invullen voorafgaande aan de ingang van het lidmaatschap van  Zwem Fit Roerdalen    

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  Zwem Fit Roerdalen  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam-Roepnaam

-         Voorletters;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Adres, straat, huisnummer, toevoeging

-         Woonplaats -postcode

-         Telefoonnu mmer vast en /of mobiel;

-          E-mailadres;

-         Geslacht.

-         Geboortedatum

-         Start en einde lidmaatschap

-         Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing)

-         VOG-gegevens (indien van toepassing)

-         In welke zwemgroep/categorie u gaat zwemmen bij de vereniging

-         Uw handtekening, waarmee u uzelf aanmeldt als lid en toestemming verleent tot het gebruik van de voorgaande gegevens .  

-         Uw bankrekening- IBAN-nummer, de tenaamstelling van deze rekening en uw handtekening waarmee u toestemming geeft voor het incasseren van bedragen die samenhangen met uw lidmaatschap.   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-         Op verzoek verstrekken wij ledengegevens aan de gemeente Roerdalen ter controle van de door de gemeente aan onze vereniging verstrekte basissubsidies  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Zwem Fit Roerdalen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.      

Uw persoonsgegevens worden door Zwem Fit Roerdalen  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen en verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

-         Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na afmelding, dus uiterlijk na 2 jaar worden enkel uw NAW-gegevens( Naam adres woonplaats) voor onbepaalde tijd opgeslagen in een zg. “oud-leden bestand”

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-         Alle personen die namens Zwem Fit Roerdalen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-         De betreffende vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Zwem Fit Roerdalen

Hoofdstraat 27

6075 AE Herkenbosch

Mailadres:

secretariszwemfitroerdalen @gmail.com